یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
RAM
Disks
Datacenter
location
Uptime
OS
نصب و راه اندازی
Plan 1
499,000 تومان ماهانه
Intel Xeon E3 1231v3
32GB of RAM
2x2 TB SOFT
OVH
fr
99.9%
به انتخاب کاربر
رایگانplan 2
599,000 تومان ماهانه
Intel Xeon E5 1630v3
64GB of RAM DDR4
2x2 TB SOFT
OVH
fr
99.9%
به انتخاب کاربر
رایگانplan 3
729,000 تومان ماهانه
Intel Xeon E5 1650v3
128GB of RAM DDR4
2x2 TB SOFT
OVH
fr
99.9%
به انتخاب کاربر
رایگانplan 4
1,529,000 تومان ماهانه
Intel Xeon E5 2x E5 2650v3
256GB of RAM DDR4
2x2 TB SOFT
OVH
fr
99.9%
به انتخاب کاربر
رایگان