سرور اختصاصی فرانسه

Dedicated France-plan1
 • Intel Xeon E3 1231v3 CPU
 • 32GB of RAM RAM
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • OVH Datacenter
 • fr location
 • 99.9% Uptime
 • به انتخاب کاربر OS
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated France-plan2
 • Intel Xeon E5 1630v3 CPU
 • 64GB of RAM DDR4 RAM
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • OVH Datacenter
 • fr location
 • 99.9% Uptime
 • به انتخاب کاربر OS
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated France-plan3
 • Intel Xeon E5 1650v3 CPU
 • 128GB of RAM DDR4 RAM
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • OVH Datacenter
 • fr location
 • 99.9% Uptime
 • به انتخاب کاربر OS
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated France-plan4
 • Intel Xeon E5 2x E5 2650v3 CPU
 • 256GB of RAM DDR4 RAM
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • OVH Datacenter
 • fr location
 • 99.9% Uptime
 • به انتخاب کاربر OS
 • رایگان نصب و راه اندازی