سرور اختصاصی آمریکا

Dedicated USA-plan1
 • 8 GB DDR3 RAM Ram
 • X3440 CPU
 • 2x2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan2
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2x5140 CPU
 • 4x146GB SAS HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-paln3
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • 2xE5-2660v2 CPU
 • 2x3TB + 120GB SSD HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan4
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2x3TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan5
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5420 CPU
 • 2x1TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan6
 • 36 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2Tb SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan7
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2x2Tb SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan8
 • 72 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan9
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2x2TB SATA RTO HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan10
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1270 V3 CPU
 • 2x2TB SATA RTO HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan11
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1270 V3 CPU
 • 2TB HDD or 240GB SSD HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan12
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2x 2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan13
 • 36 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2TB HDD or 240GB SSD RTO HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan14
 • 36 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan15
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • 2xE5520 CPU
 • 2TB or 240GB SSD HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-paln16
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • 2xE5620 CPU
 • 2x 2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan17
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • 2xE5-2440v1 CPU
 • 2x 2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan18
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1220 CPU
 • 2x 2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan19
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1220 CPU
 • 2x 2 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan20
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1230v2 CPU
 • 2x 2 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan21
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • E3-1280v2 CPU
 • 2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan22
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • 2xE5-2630v2 CPU
 • 2x2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated USA-plan23
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5420 CPU
 • 2x2TB HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی